Адвокати

Адвокат Димитър Георгиев Балкански

Адвокат Димитър Георгиев Балкански

Управляващ адвокат и съдружник

Роден в гр.Русе през 1969г. Адвокат от Хасковската адвокатска колегия. Дипломиран в СУ "Св. Климент Охридски" през 1994 г., магистър по право. Започнал професионалната си кариера в данъчната администрация през 1995 г. ,като юрисконсулт в Отдел „Обжалване” на Столично териториално управление на данъчната администрация. От 2000 г. е назначен за Началник на Отдел „Обжалване” при Регионална данъчна дирекция – София, впоследствие преименована в Дирекция „ОУИ” – София при ЦУ на НАП. В продължение на над 7 години ръководи голям отдел от специалисти и експерти по данъчно и осигурително право, в т.ч юристи и методолози, специализирани при произнасянето на жалби срещу ревизионни и други актове и действия на органите на НАП, както и в защитата им пред съдилищата. Участвал е в множество работни срещи, комисии и симинари, свързани с развитието и усъвършенстването на данъчното и осигурителното право. Автор е на редица публикации свързани с въпросите на данъчното и осигурителното право.От 2007 г. работи, като адвокат на свободна практика. Специалист в сферата на данъчното, осигурителното, митническото и корпоративното право, както и в сферата на данъчния, административния и гражданския процес. Нещатен съветник е към Комисията по Бюджет и финанси в Народното събрание. Владее английски и руски език.

Адвокат Росен Тодоров Алексиев

Адвокат Росен Тодоров Алексиев

Съдружник

Роден в гр.София през 1964г. Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Дипломиран в СУ "Св. Климент Охридски" през 1991 г., магистър по право. Завършил през 1995 г. Capital Law School and Graduate Center, Калъмбъс, Охайо, САЩ – магистър по данъчно и търговско право. Започнал професионалната си кариера през 1992 г., като младши съдия в Софийски окръжен съд. От 1993 до 1994 г. е назначен като държавен нотариус в Районен съд – Етрополе. През 1994 г. е районен съдия в Софийски районен съд. През 1995 постъпва в данъчната администрация, като до 1996 г. е юрисконсулт в Данъчна служба „Слатина” – гр. София. От 1996 г. до 1997 г. е юрисконсулт в БНБ, след което се завръща за една година на предходната си работа. От 1997 г. до 2000 г. работи в Министерство на финансите, Главна данъчна дирекция, отдел „СИДДО” (Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане). През м. април 2000г. започва работа като правен съветник в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”, след което през месец ноември същата година започва работа в KPMG – България. От 2002 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Специалист в сферата на данъчното, търговското, банковото и корпоративното право, данъчен и граждански процес.

Владее английски и руски език.

Адвокат Ивайло Симеонов Иванов

Адвокат Ивайло Симеонов Иванов

Асоцiиран адвокат

Роден в гр.София през 1969г. Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Дипломиран през 1997 г. ЮЗУ „Неофит Рилски" - гр. Благоевград, магистър по право. Започнал професионалната си кариера през 1999 г. в данъчната администрация. Последователно заемал длъжностите ст. юрисконсулт в Данъчна служба „Надежда" при Столично териториално управление на данъчната администрация /1999 г. – 2000 г./, гл. юрисконсулт в отдел „Обжалване" на Регионална данъчна дирекция - гр. София /2000г. 2005г./ и Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" при Централно управление на НАП /2006 г./. От 2007 г. до настоящия момент е член на Софийска адвокатска колегия. Съавтор на монография „Престъпления против финансовата и данъчната система". Специалист в сферата на данъчното право, административно право и процес. Владее руски език.

Адвокат Ивайло Станчев Димитров

Адвокат Ивайло Станчев Димитров

Асоциран адвокат

Роден в гр.Русе през 1974г. Адвокат от Русенска адвокатска колегия. Дипломиран през 1998 г. във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Велико Търново, магистър по право. Започнал профисоналната си кариера през 1999 г. в „Евробанк” АД като юрисконсулт на клон Русе до 2003 г. След това преминава на работа в държавната администрация. Последователно заемал длъжносттите ст. юрисконсулт на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция – Русе до м. май 2008 г., гл. юрисконсулт на Агенция по заетостта – Регионална дирекция – Русе до м. януари 2009 г. От тогава е член на Русенска адвокатска колегия. Специализации – банково, семейно, облигационно, търговско, административно право, обществени поръчки, социално законодателство, изпълнително право и граждански процес. Владее английски език.

Димчо Иванов Дяков

Димчо Иванов Дяков

Адвокатски сътрудник

Роден през 1938 г. в гр.София. Завършил средното си образование в 28 СПГ, гр.София. Дипломиран през 1961 г. СУ „Св. Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. След завършване на висшето си образование постъпва на работа във Финансов отдел на Столична община, като данъчен инспектор. От м.09.1965 г. работи като стажант съдия в Софийски градски съд. От м.12.1966 г.до м.11.1985 г.работи в митница Аерогара София, като главен юрисконсулт – Управление „Митници” към МФ. От м.11.1985 г. до м. 06. 1991 г. работи в министерството на финансите Главно управление – държавен финансов контрол, като гл. юрисконсулт в отдел”Правен”. От м.06.1991 г.до 2001 г.работи като главен юрист консул в Столично данъчно управление.

Станка Христофорова Ангелова

Станка Христофорова Ангелова

Административен секратар

Born in the village of Zimevitsa, District of Sofia. She has graduated her education in 1974 at 24th General Comprehensive High School 'P. K. Yavorov' – City of Sofia. She started her employment career at Economic Partnership – International Road Transport 'Hadji Dimitar' as organizer of the logistics and accountant, and subsequently she is employed with the Bulgarian Union of Physical Culture & Sports as economist of 'Labour Wages and Planning' Department. From 10th Dec. 2009 she is employed at 'Balkanski & Partners' Legal Services Agency as administrative secretary.

'Balkanski & Partners' Legal Services Agency works also in association with other lawyers and legal partnerships, accountants and experts in tax and social security law, as well as with other consultation companies, having extensive experience and knowledge in the field of tax, social security, customs and corporate law, incl. deeds with real estates and foreign investments.

Ивайло Недялков Кондарев

Данъчен експерт

Ивайло Кондарев е роден на 10.05.1964 г. в гр. София. Завършва висше образование през февруари 1991 г. във ВИИ “Карл Маркс” – гр. София (сега Университет за национално и световно стопанство), със специалност “Икономика и управление на вътрешната търговия”.

От 01.10.1991 г. в продължение на шест години работи в системата на данъчната администрация – първо като данъчен инспектор, а от 01.04.1992 г. – като специалист в отдел “Косвени данъци” при Министерство на финансите. Заемал е длъжностите “данъчен експерт” и “главен данъчен експерт” в Главно управление на данъчната администрация, отдел “Данък върху добавената стойност”, а в периода септември 1996 г. - август 1997 г. и длъжността “началник” на същия отдел.

От април 1998 г. упражнява свободна професия – данъчен консултант. Участва в редакционния съвет на списанието-дайджест “Финанси и право”. Автор е на редица статии и коментари по проблемите на данъка върху добавената стойност.

Адвокатско дружество „Балкански и патньори" съчетава практиката на адвокати с опит в различни области на данъчно-осигурителното и корпоративно материално право, както и в осъществяване на процесуалното представителство, като основен акцент на дейността е данъчното и осигурителното право.

Адвокатско дружество „Балкански и партньори" работи също така и с екип от други адвокати и адвокатски дружества, счетоводители и експерти по данъчно и осигурително право, както и с други консултански дружества, притежаващи богат практически опит и познания в областта на данъчното, осигурителното, митническото и корпоративното право, в т.ч сделки с недвижими имоти и чуждестранни инвестиции.

Основни партьори:

  • Адвокатско съдружие „Саздов, Петров, Балкански и партньори” – гр.София;
  • Адвокатско дружество "Саздов и Петров" – гр. София;
  • Консултанско дружество „Балкан Такс Консулт” ООД – гр. София;
  • Счетоводна къща „Одит Консулт” ЕООД – гр. Русе
  • Адвокатско дружество "Жикова и Иванова" – гр. Варна;